WIn32API ターミナルサービス上の情報を取得する WTSQuerySessionInformation

ターミナルサービス上の指定した情報を取得するには、WTSQuerySessionInformation関数を用いる。


WTSQuerySessionInformation関数のプロトタイプは、以下の通り。

BOOL WTSQuerySessionInformation(
 HANDLE hServer, //ターミナルサーバーのハンドル
 DWORD SessionId, //セッションID
 WTS_INFO_CLASS WTSInfoClass, //取得したい情報の種類
 LPTSTR *ppBuffer, //取得した情報
 DWORD *pBytesReturned //取得した情報のサイズ
);WTS_INFO_CLASS列挙体は、WtsApi32.h に以下のように定義されている

typedef enum _WTS_INFO_CLASS {
  WTSInitialProgram,
  WTSApplicationName,
  WTSWorkingDirectory,
  WTSOEMId,
  WTSSessionId,
  WTSUserName,
  WTSWinStationName,
  WTSDomainName,
  WTSConnectState,
  WTSClientBuildNumber,
  WTSClientName,
  WTSClientDirectory,
  WTSClientProductId,
  WTSClientHardwareId,
  WTSClientAddress,
  WTSClientDisplay,
  WTSClientProtocolType,
  WTSIdleTime,
  WTSLogonTime,
  WTSIncomingBytes,
  WTSOutgoingBytes,
  WTSIncomingFrames,
  WTSOutgoingFrames,
  WTSClientInfo,
  WTSSessionInfo,
  WTSSessionInfoEx,
  WTSConfigInfo,
  WTSValidationInfo,
  WTSSessionAddressV4,
  WTSIsRemoteSession
} WTS_INFO_CLASS;

 • WTSQuerySessionInformation関数を使用するためのコード

 • SessionIdに 1 、WTSInfoClassには WTSWinStationName を指定して、WTSQuerySessionInformation関数を呼び出す

  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  #include <wtsapi32.h>
  
  #pragma comment(lib, "wtsapi32.lib")
  
  int main()
  {
    HANDLE hServer;
    DWORD dwSessionId;
    LPTSTR szBuffer;
    DWORD dwBufferSize;
  
  
    hServer = WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE;
    dwSessionId = 1;
  
    WTSQuerySessionInformation(
     hServer,
     dwSessionId,
     WTSWinStationName,
     &szBuffer,
     &dwBufferSize
    );
  
    _tprintf(TEXT("%s\n"), szBuffer);
  
    WTSFreeMemory(szBuffer);
  
    WTSCloseServer(hServer);
  
    return 0;
  } • 実行結果
 • Console
 • 参考

 • http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc429625.aspx